Training Service

รับจัดอบรมแบบ On-site ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป หลักสูตร Java, JavaScript, OOP/OOAD/UML โดยการอบรมจะจัดตามความต้องการและตามพื้นฐานของผู้เรียน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ kontentblue @ gmail.com

Java Programming Language

แนวคิดแบบออบเจ็กต์ (Object-oriented) ถือได้ว่าเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในปัจจุบัน และ Java ก็เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาโปรแกรมด้วยแนวคิดนี้ แต่ทว่าผู้คนจำนวนมากยังขาดความเข้าใจในตัวภาษาและแนวคิดนี้ จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่นัก หลักสูตรนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี Java โดยจะครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานแบบ Object-oriented ไปจนกระทั่งโครงสร้างภาษา Java เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการทำงานหรือในหลักสูตรขั้นสูงต่อไป นอกจากนี้หลักสูตรยังถูกออกแบบมาในเชิงปฎิบัติเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วย เมื่อจบหลักสูตรผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถเขียน Components แบบง่ายๆเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานใหญ่ต่อไปได้

หัวข้ออบรม

 • Getting Started
 • Variables and Methods
 • Packages and JavaDoc
 • Conditions and Loops
 • Arrays
 • Class Design
 • Advanced Class Design
 • Generics and Collection Framework
 • Exception Handling
 • Multi-threading
 • JDBC
 • What's Next?

^top

Developing Web Applications with Servlet and JSP

ปัจจุบันเทคโนโลยี Web เป็นที่แพร่หลายและเข้าถึงได้โดยง่าย ดังนั้นหน่วยงานต่างๆจึงออกแบบระบบงานให้อยู่ในรูปของ Web Applications เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น การจะพัฒนา Web Applications ใน Java ได้นั้น เราจำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยี Servlet และ JSP ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในโลกของ Java Web ดังนั้นหลักสูตร Developing Web Applications with Servlet and JSP จึงมุ่งเน้นการนำเอาองค์ความรู้ Java มาประยุกต์ใช้กับการทำ Web Applications ด้วยเทคโนโลยี Servlet และ JSP โดยหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานที่จำเป็นไปจนกระทั่งหัวข้อขั้นสูงของเทคโนโลยี Servlet และ JSP นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้เรียนรู้หลักการออกแบบโค้ดที่เกี่ยวข้องกับการทำ Web Applications อาทิเช่น M-V-C ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่อบรมด้วย และเมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถนำกลับไปใช้งานได้จริง

หัวข้ออบรม

 • Introduction to Java Web (and MVC)
 • Introduction to Servlet
 • Introduction to JSP
 • Model and Application Service
 • Servlet for Controller
 • JSP for View (plus JSTL)
 • Container Facilities for Servlet and JSP
 • Filter
 • Session Management
 • What's Next?

^top

JavaScript for Web Developers

ปัจจุบันภาษา JavaScript ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักองค์ประกอบหนึ่งในการทำเว็บเพจและเว็บแอพพลิเคชัน ด้วย JavaScript เราสามารถทำเว็บของเราให้มีสีสันและตอบโต้กับผู้ใช้ได้มากยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี JavaScript โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง Core JavaScript Language และ Client-side JavaScript นอกจากนี้คุณยังได้เรียนรู้ AJAX เพื่อทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยหลักสูตรจะเริ่มต้นจากพื้นฐานไปจนกระทั่งหัวข้อระดับสูง เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ JavaScript ไปประยุกต์ใช้กับเว็บเพจและเว็บแอพพลิเคชันของตนเองได้

หัวข้ออบรม

 • แนะนำให้รู้จักกับ JavaScript
 • Variables และ Datatypes
 • Expression และ Control Statements
 • Arrays
 • Functions
 • Objects และ Classes
 • Regular Expressions
 • Modules และ Namespaces
 • Scripting Windows
 • Scripting Documents
 • Scripting CSS
 • Event Handling
 • Scripting Forms
 • AJAX

^top

jQuery Essentials

ปัจจุบัน JavaScript เป็นภาษาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการทำเว็บและเว็บแอพพลิเคชัน อย่างไรก็ตามนักพัฒนาจำนวนมากเลือกที่จะใช้ Frameworks หรือ Toolkits เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียน Client-side JavaScript โดยตรง และหนึ่งใน Frameworks ที่เป็นที่นิยมอย่างมากก็คือ jQuery มันช่วยให้การเขียนโค้ดกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้ง jQuery ยังประกอบไปด้วยฟังก์ชันและ Widgets สำเร็จรูปมากมาย ทำให้การพัฒนาเว็บและเว็บแอพพลิเคชันสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน jQuery โดยหลักสูตรจะครอบคลุมพื้นฐานที่จำเป็นทั้งหมดของการใช้งาน jQuery

หัวข้ออบรม

 • Introduction to jQuery
 • Selecting Elements
 • Working with Elements
 • Events
 • AJAX
 • Widgets
 • Visual Effects

^top

Other

หลักสูตรอบรมอื่นๆ ได้แก่ OOAD with Java and UML, Java Web Service, Enterprise JavaBeans, HTML 4.01 and CSS 2.1

^top